Lượt xem: 88
Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023
Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023 tại thành phố Quy Nhơn. Mục tiêu của hội nghị đặt ra là, toàn ngành từ trung ương đến các địa phương tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Bộ với các Sở KH&CN, giữa các địa phương với nhau, hướng tới mục tiêu chung: thúc đẩy KH&CN đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); các đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Nguyễn Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; tỉnh Bình Định có đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; cùng lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 63 Sở KH&CN trong cả nước và đại diện một số doanh nghiệp KH&CN, cơ quan quản lý ở các địa phương.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Giải pháp đột phá cho các mục tiêu phát triển

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: Hai Nghị quyết rất quan trọng của Chính phủ ban hành đầu năm nay là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, nội hàm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề cập rất nhiều, trong đó xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Đồng thời ở cả hai Nghị quyết, Chính phủ đã giao Bộ KH&CN nói riêng và ngành KH&CN nói chung rất nhiều nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề, trao đổi, thảo luận các vấn đề như: kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tình hình thực hiện thông báo kết luận Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2022; hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024, giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương; triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2023; triển khai áp dụng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; công tác quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, đánh giá trình độ công nghệ, kết nối tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài... Từ đó tập trung trao đổi, thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang; Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động nghiên cứu, tiếp tục trao đổi, hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của các địa phương, tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, trước tiên phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo chính sách thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách về tài chính, đầu tư cho KH&CN; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình KH&CN cấp quốc gia, các chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo của các địa phương ở trong và ngoài nước… Mục tiêu là làm thế nào để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là giải pháp quan trọng, hiệu quả thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương, các vùng cũng như của cả nước. Bộ trưởng đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành KH&CN từ trung ương đến địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Một là, các Sở KH&CN khẩn trương, chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của các Vùng.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kiện toàn về tổ chức bộ máy, đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động, huy động mọi nguồn lực, giải pháp để triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Ba là, tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ươm tạo công nghệ trong các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn trực tiếp với các nội dung phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tăng cường đầu tư tiềm lực cơ sở vật chất, hạ tầng cho các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN.

Bốn là, tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đẩy mạnh hợp tác chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mở rộng hội nhập quốc tế, hợp tác song phương, đa phương, tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nguồn lực quốc tế.

Năm là, triển khai việc xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (cấp tỉnh). Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang chúc mừng các đồng chí tân Giám đốc Sở KH&CN

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tại tỉnh Đình Định, các tỉnh lân cận và Hội thảo chuyên đề với các chủ đề: Triển khai xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN; Triển khai công tác quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo; đánh giá trình độ công nghệ; kết nối tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ KH&CN, các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại Hội nghị

Nguyễn Phạm Thu Hiền

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 998171
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.