Những hoạt động nổi bật của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

1. Hoạt động quản lý KH&CN 

Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN của tỉnh luôn gắn với yêu cầu của thực tiễn sản xuất và đời sống. Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN đã tác động tích cực đến việc nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, phát huy lợi thế sản phẩm chủ lực của địa phương. Phần lớn kết quả của các đề tài, dự án đã được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, đóng góp một phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Trong những năm gần đây, chất lượng công tác quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày càng được nâng cao. Sở KH&CN đã tăng cường quản lý quá trình thực hiện các đề tài, dự án chặt chẽ hơn; Các đề tài, dự án sau khi được nghiệm thu, Sở KH&CN tham mưu trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các đơn vị có liên quan để sử dụng kết quả của đề tài, dự án; hàng năm chọn 03 đề tài, dự án để đánh giá hiệu quả sử dụng, ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện của các đề tài, dự án. Nhìn chung, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối tốt việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN bằng việc triển khai các mô hình quy mô nhỏ cho người dân, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa từng bước được các doanh nghiệp quan tâm. Tỉnh đã xây dựng và bảo hộ các nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể như: Hành tím Vĩnh Châu, Atermia Vĩnh Châu, Gạo Tài nguyên Thạnh Trị, Gạo ST,… Đây là xu hướng tích cực cho sự phát triển nhãn hiệu hàng hóa của tỉnh trở thành thương hiệu nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong quá trình hội nhập kinh tế.

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Hằng năm Sở KH&CN đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm để các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam thực sự có ý nghĩa và tổ chức được thành công theo tinh thần văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN.

2. Hoạt động thông tin, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ 

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, nội dung ngày càng được nâng cao, như xuất bản các bản tin, thực hiện các chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tổ chức hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn. 

Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được quan tâm thực hiện. Công tác tập huấn, tuyên truyền về sở hữu công nghiệp tại  địa phương được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau  đã giúp cho các doanh nghiệp/hộ kinh doanh tiếp cận và nâng cao nhận thức về sở hữu công nghiệp, đặc biệt là nhãn hiệu. Từ đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể lựa chọn được những nhãn hiệu riêng của mình để đăng ký bảo hộ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý an toàn bức xạ trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, quản lý, thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở X- quang y tế và thống kê các nguồn phóng xạ trên địa bàn. 

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh, công tác thanh tra chuyên ngành và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về KH&CN được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, theo kế hoạch, ngành KH&CN còn phối hợp tốt với các ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường. Kết hợp chặt chẽ công tác thanh tra với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật đã giúp các cơ sở có sự thay đổi nhận thức và hành động đúng đắn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Qua thanh tra cũng đã phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Từ đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước và góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính và của người tiêu dùng. Công tác xử lý vi phạm hành chính thực hiện đúng quy định, không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện.

4. Hoạt động Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TCĐLCL chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, hướng dẫn công bố chất lượng hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia  Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Hỗ trợ các cơ quan hành chính trong tỉnh quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh; kiểm định hàng chục ngàn phương tiện đo các loại. 

5. Công tác ứng dụng khoa học và công nghệ 

Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống ngày càng được chú trọng, thông qua việc triển khai các đề tài, dự án, bước đầu đã tạo nền tảng cho người dân phát triển sản xuất nhất là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp.

Thực hiện tư vấn một số thủ tục về lĩnh vực về môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

- Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT);

- Đề án BVMT;

Bên cạnh đó còn tư vấn lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, tư vấn hệ thống xử lý nước thải cho một số cơ sở sản xuất, kinh doanh; lắp đặt túi ủ biogas quy mô nông hộ và quy mô trang trại tận dụng khí sinh học cho chạy máy phát điện; cung cấp chế phẩm EM để xử lý môi trường.

 

 

 

 

 

6. Công tác đối ngoại

Để hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Do đó, Sở KH&CN luôn chú trọng, tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động KH&CN giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở KH&CN luôn quan tâm công tác phối hợp với các Viện, Trường, các tổ chức trong và ngoài tỉnh trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ký kết Chương trình hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2023 với các nội dung như phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ.

Sở đã ký kết hợp tác với Viện ứng dụng Công nghệ, Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh. Hợp tác các nội dung như chia sẻ thông tin về tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý khoa học, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, trao đổi kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ về khoa học công nghệ; hợp tác trong hoạt động tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ, trao đổi giới thiệu sản phẩm thông tin khoa học, công nghệ,....

Phối hợp với Sở KH&CN của 03 tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang để xây dựng Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 02/11/2017 Liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau (Thực hiện Đề án liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau). Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội thao ngành KH&CN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXIII, ngày 20/11/2018, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng bàn giao nhiệm vụ thường trực thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 02/11/2017 về liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau về cho Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.

Với những thành tích nêu trên, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng nhiều Bằng khen và danh hiệu thi đua. Đặc biệt, trong năm 2019 đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn 2013-2017.

Văn phòng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 930240
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.